Dima Gorobets by Sasha Kosmos

Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos
Dima Gorobets by Sasha Kosmos

-Model: Dima Gorobets

-Photographer: Sasha Kosmos

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos – Spectacular

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular

Model: Sasha Zhirmont – Photographer: Sasha Kosmos

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos - Spectacular

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos

Model: Sasha Zhirmont – Photographer: Sasha Kosmos

Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos
Sasha Zhirmont by Sasha Kosmos

Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos

Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos
Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos
Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos
Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos
Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos
Dmitry Shumilin by Sasha Kosmos

Model: Dmitry Shumilin – Photographer: Sasha Kosmos

Dmitry Gusev by Sasha Kosmos

Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos
Dmitry Gusev by Sasha Kosmos

Model: Dmitry Gusev – Photographer: Sasha Kosmos

David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea

David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea
David Lurs by Sasha Kosmos for Bronski Tea

Model: David Lurs – Photographer. Sasha Kosmos

Dmitry Likin by Sasha Kosmos

Dmitry Likin by Sasha Kosmos
Dmitry Likin by Sasha Kosmos
Dmitry Likin by Sasha Kosmos
Dmitry Likin by Sasha Kosmos
Dmitry Likin by Sasha Kosmos
Dmitry Likin by Sasha Kosmos

Model: Likin Dmitriy – Photographer: Sasha Kosmos – Underwear: Aesthetix Era

Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos) Underwear Salvador Dali

Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos)
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos)
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos)
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos)
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos (New Photos)

Model  Dmitry Averyanov – Photographer  Sasha Kosmos – Underwear Salvador Dali

Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos – Underwear Salvador Dali

First Images

Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos - Underwear Salvador Dali
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos - Underwear Salvador Dali
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos - Underwear Salvador Dali

Model  Dmitry Averyanov – Photographer  Sasha Kosmos – Underwear Salvador Dali

Underwear for men • Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest

Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Underwear for men • Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest
Aesthetix Era by Sasha Kosmos & Ruslan Elquest

Underwear: Aestetix Era

Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos

Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos
Ilgiz Khuzhin by Sasha kosmos

Model Ilgiz Khuzhin – Photographer  Sasha Kosmos

Alexander Krupnov by Sasha Kosmos

Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos
Alexander Krupnov by Sasha Kosmos

Model Alexander Krupnov – Photographer  Sasha Kosmos

Dmitry Averyanov – The Perfect Man

Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man
Dmitry Averyanov - The Perfect Man

Photographers –  Sasha Kosmos –  Damir Zhukenov – Stanly – Male Model Dmitry Averyanov

Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos

 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos
 Dmitry Averyanov by Sasha Kosmos

Male Model  Dmitry Averyanov – Photographer  Sasha Kosmos

Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos

Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos

by Sasha Kosmos

Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Damir Zhukenov & Sasha Kosmos

Male Model  Ivan Savinov – Photographers Sasha Kosmos –  Damir Zhukenov

Ivan Savinov by Sasha Kosmos

Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos
Ivan Savinov by Sasha Kosmos

Male Model  Ivan Savinov – Photographers Sasha Kosmos

Ivan Savinov – The Perfect Man

Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man
Ivan Savinov - The Perfect Man

Male Model  Ivan Savinov – Photographers Sasha Kosmos– Nikolay Kuzhakov – Alexey Kitov – Viktor Khalitov

Aleksandr Kalmykov – The Perfect Man – New Photos

by Damir Zhukenov

 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
by Stanly
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
by Sasha Kosmos

 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos
 Aleksandr Kalmykov - The Perfect Man - New Photos

Male Model Aleks kalmykov – Photographers – Damir Zhukenov – Sasha Kosmos – Stanly

David Lurs – The Perfect Man Of The Year (Part 1)

David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year
David Lurs – The Perfect Man Of The Year

Male Model David Lurs – Instagram – Facebook – Twitter

David Lurs – The Perfect Man Of The Year (Part 2)

David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year
David Lurs - The Perfect Man Of The Year

Male Model David Lurs – Instagram – Facebook – Twitter